en

Методология

Методологията, по която работи Allatra, се основава на няколко основни метода за по-добро разбиране на персонала и подбор на ефективни кадри. На първо място прилагаме модела BG5™ Consulting, който предлага възможност за анализ и разбиране на кариерния път, както и солидни бизнес решения, подобряващи живота на материално ниво. За удостоверяване на почтеност и искреност у всеки нов кандидат - служител разчитаме на Полиграфско изследване (детектор на лъжата) и тестът EyeDetect+. Това са най-бързите и научни методи за установяване на истината. Прилагаме и метод оценка, познат като Talent Management Solutions, който включва имплементиране на инструменти за набиране и подбор на изпълнителни кадри, развитие на таланти, прехвърляне на задължения и насърчаване на лидерските умения. Не на последно място, използваме проучвателния метод Talent Insight, който анализира поведението на хората в работна среда, както и целите и мотивите, които ги движат напред.

BG5™ Small Business Analysis & Engineering (Base Group 5) е нов консултативен модел, фокусиран върху бизнес приложенията на системата Human Design. Той се характеризира с прилагане на иновативни инструменти, които помагат на хората да открият своите уникални умения, както и най-добрата възможна позиция в корпоративния свят.

BG5™ Consulting

Моделът BG5™ може да трансформира екипи в дадена компания, с цел тяхното по-ефективно функциониране, като същевременно подобрява финансовия им успех.

Моделът BG5™ Consulting предлага уникална методология за анализ и разбиране на кариерния път, както и солидни бизнес решения, подобряващи живота на материално ниво.

Възможни приложения на модела BG5™ са:

  • Откриване на уникалните умения, черти и качества на хората и как те могат да доведат до успех;
  • Установяване на идеалния размер на работния екип (голям или малък), водещ до върхови бизнес резултати за всеки човек поотделно;
  • Идентифициране и докладване за пропуски в производителността и слабости в малките екипи, които влияят отрицателно върху бизнеса;
  • Изследване и обяснение на динамиката и механиката на груповото взаимодействие, което води до подобрени управленски комуникационни умения;
  • Създаване на добри екипи и развитие на пълния им потенциал.BG5™ Анализ и изграждане на малък бизнес

 

Целта на проучването BG5™ за малкия бизнес е да предостави на предприемачите точен и подробен анализ на характеристиките, динамиката, потенциала и проблемите на работния екип.

Повечето екипи имат недостатъци, които създават напрежение, застрашаващо успеха на малкия бизнес, което води до значителна загуба на време и ценни ресурси. 

Проучването BG5™ Small Business Study акцентира върху всички възможни пропуски и помага с практически решения, които са от съществено значение за подобряване на функционирането на екипа.

BG5™ Business Analysis допринася за растежа и здравословното развитие на организацията чрез идентифициране и инвестиране в точните човешки ресурси, които най-добре поддържат визията на организацията.

Alpha One Leadership Analysis™

Alpha One Profile предоставя информация за лидерските качества, силните и слабите страни на лидерите и мениджърите.

Beta Two Partnership Analysis™

Beta Two изследва професионалните взаимоотношения и показва как двама конкретни души могат да си сътрудничат най-ефективно, независимо дали са бизнес сътрудници, мениджър и подчинен и др.

BG5™ Анализ на кариерния профил 

Индивидуалният анализ показва как човек може да действа оптимално в света на бизнеса, за да постигне желания материален успех.

Предоставя информация за най-подходящия вид работна дейност, за оптималното взаимодействие с другите, за правилната стратегия за вземане на решения, за това как се асимилират данните и как различните среди влияят на работата. Кариерният BG5™ анализ използва жизненоважни индикатори, които разкриват дали човекът е на прав път или не.

Eye Detect +

EyeDetect+ е технология за установяване на лъжа от ново поколение, създадена от Converus през 2014 година. 

Tова е най-новата технология за детекция на лъжа, която се използва успешно от компании в частния сектор и от правителствени институции в 43 различни държави. 

Основната полза за компаниите е във възможността да използват технологията във фазата на подбор на персонал. Чрез съставен тест, компанията може да получи отговор на въпроси, свързани със следните теми:

• Нелоялно поведение спрямо предходен работодател

• Предварителна уговорка за изнасяне на конфиденциална информация

• Злоупотреба със служебно положение

• Контакти с криминален контингент

• Зависимости и др.

 

Процедурата продължава 15 – 30 минути. Резултатът се получава за по-малко от 5 мин след приключване на теста. Точността е 89 – 91 %. Тестът е изцяло автоматизиран и следва предварително създаден и съгласуван протокол.

Това тестване е изключително подходящо за кандидати на ключови позиции и за компании, които управляват финансови активи и конфиденциална информация  и в които фирмената тайна представлява стратегически актив, който трябва да бъде защитен.

Полиграфски метод

Полиграфското изследване (детекторът на лъжата) е най-бързият научен и лесен метод за установяване на истината.  

Основната функция на метода е редуциране на риска от нелоялно поведение и злоупотреби, които могат да доведат до значителни материални и финансови загуби за работодателя. Практическата полезност на полиграфа при подбор на служители се простира от проверка на истинността на информацията, която предоставят в своите CV-та, до откриване на противопоказания за заемане на определена длъжност.

Какво представлява полиграфското изследване?

Полиграфското изследване е доброволна процедура, която се осъществява след подписана декларация за доброволно съгласие от страна на изследваното лице.

По време на предтестовото интервю изследваните лица се запознават с метода, по който се провежда изследването, снемат им се биографични данни, както и данни за актуалното им здравословно състояние. В зависимост от образователното и интелектуалното им ниво се дава информация за начина, по който се установява наличието или липсата на лъжа. Всички въпроси се обсъждат предварително с изследваното лице, преди да бъдат му бъдат зададени по време на самия тест.

В зависимост от целта (скрининг при подбор, изследване по възникнал казус и т.н.), продължителността на едно полиграфско изследване може да бъде от 40 минути до час и половина.

Talent Management Solutions

Решения/методология за управление на таланти

Нашите решения за управление на таланти предоставят на организациите ясно разбиране за типа служител, от който се нуждаят, за неговите уникални умения и как да запълнят пропуските в неговата подготовка. Това им позволява да разполагат с точните хора на точното място в точното време, за да изпълнят успешно своята бизнес стратегия.

Методът на оценка включва имплементиране на инструменти за набиране и подбор на изпълнителни кадри, развитие на таланти, прехвърляне на задължения и насърчаване на лидерските умения.

Качествена и професионална психодиагностика
Правилно избраната психодиагностика може да помогне за по-добро картографиране на личността, способностите, мотивите и потенциала на кандидат-служителите. В много случаи това знание може значително да ускори и усъвършенства процеса на набиране на персонал.
Поведение
Оценките на поведението ни помагат да идентифицираме различни аспекти от характера на даден човек. Те включват разбиране на стила му на мислене, желанието за учене и лидерските способности.

Прогнозирането как някой би се държал на работа, как би работил с колеги, дали би могъл да преодолее неуспехите и как би подходил в кризисни ситуации е пряко свързано с постигането на поставените работни и бизнес цели.
Мотивация
Хората изповядват различни работни ценности и търсят определени предизвикателства на работното си място, за да се чувстват удовлетворени и пълноценни. За някои това може да са пари, слава, власт, социално взаимодействие или творческа изява. За други са важни интелектуалното предизвикателство, помощта на другите или независимостта. Разбирането за мотивацията на всеки отделен човек може да помогне в планирането на една пълноценна и продуктивна кариера и работна среда, в която личността и бизнесът процъфтяват.
Емоционална интелигентност
Дали вашите потенциални кандидат-служители са социално осъзнати? Могат ли да се справят сами в ситуации на високо напрежение? Мисленето им насочено ли е към растеж и способни ли са да приемат градивна критика?

Емоционалната интелигентност (EQ) е умението да разбираме емоциите си и да ги управляваме ефективно. Изследванията показват, че хората с висока емоционална интелигентност са по-стабилни и ефективни лидери. Високата емоционална интелигентност ни помага да изградим по-добри и по-силни взаимоотношения и да увеличим ефективността на сътрудничествата ни.

Тестът за интелигентност оценява аналитичното мислене, уменията за обработка на информация, потенциала за учене и способността на индивида да решава нови или непознати задачи.
IQ Тест
Интелигентността е способността да се извлича и възприема информация, която впоследствие да се трансформира в знание. Това знание може да бъде приложено и адаптирано към постоянно променящата се среда и контекст.
Средностатистическият човек има IQ между 85 и 115. Около 2% от хората по света са в двата края на интелектуалния спектър и имат IQ над 130 или под 70.
С IQ теста се търси точното проявление на интелект за конкретната позиция. За целта ползваме различни психологическите тестове, в зависимост от вида интелигентност, който е необходимо да се измери:

● Вербална интелигентност
● Аритметична интелигентност
● Пространствена интелигентност
● Абстрактно-логическо мислене
● Техническо мислене
Лични ценности
Доколко убежденията на служителите са в съответствие с тези на вас и вашия бизнес?

Оценяването на тези убеждения позволява прилагане на по-ясни критерии за подбор при набиране на персонал. Определянето на личностните ценности и търсения на вашите кандидат-служители ще спомогне за по-точното идентифициране на изискванията на позицията и разбиране дали даденият човек споделя приоритетните за бизнеса и екипа цели.

Talent Insights

Success Insights Wheel

Talent Insight проучва поведението на хората в работна среда, както и целите и мотивите, които ги движат напред. Резултатът от изследването на поведението и мотивиращите фактори помага за идентифициране на причините за определени индивидуални действия. 

Изследването е насочено в две направления: Поведение и Мотиватори.

Поведение / DISC
Измерено в четири пропорции (DISC: доминиране (dominance), влияние (influence), устойчивост (steadiness) и отстъпчивост (compliance), поведението разкрива как ще се представи даден индивид, включително каква полза ще донесе за екипа, коя е идеалната работна среда за него и какви биха били възможните ограничения, с които може да се сблъска.


Резултатът от оценяването дава представа за степента на доминация, влияние, устойчивост и отстъпчивост на индивида, разкривайки как би се справил с:


Проблеми и предизвикателства;
Влияние над другите;
Темпото на работната среда;
Правила и процедури.
Мотиватори

Мотиваторите са прозорците, през които индивидът гледа света и управлява своето поведение. Мотиваторите разкриват защо индивидът действа по определен начин – какво го мотивира да изпълнява дадена работа.


Мотиваторите  изследват относителните предпочитания на следните 6 основни групи интереси – какво е важно за нас в живота:

Теоретични — откриване на истината

Утилитарни — пари или какво е полезно, ROI (възвръщаемост на инвестицията)

Естетически — форма и хармония

Социални — грижа за хората, подпомагане на другите

Индивидуалистични — личната сила, влияние и известност

Традиционни — система за живот

Какви са ползите?

Благодарение на методологията ни, кандидатите преминават задълбочена оценка, която позволява, да имаме по-ясна представа дали и в каква степен са подходящи за организацията и ролята предвидена за тях.

Психометричните тестове оценяват редица компетентности, като интелигентност, когнитивни способности, лични качества и мотивация. Те помагат на различните организации да намерят най-доброто съответствие между личност с професия и работна среда.

По-добра екипна култура
Целта ни е, да привличаме хора, които професионално и личностно се допълват, бързо и точно започват да гледат заедно - в една посока. Това спомага за стиковането и напасването към ценностите на организацията и екипа.
По-малко стрес
Попаднал на правилното място, човек има възможност много по-лесно и бързо да разгърне своя работен потенциал, като ниските нива на стрес, са от най-важните фактори това да се случи успешно.
По-малко злоупотреби
Благодарение на точните резултати, които предоставя методологията ни, хората достигащи до партньорите ни са проверени и рисковете от контрапродуктивно поведение в работната среда са относително ниски.
Подобрена продуктивност
Детайлната обратна връзка по отношение на всеки кандидат, дава възможност на мениджмънта, да акцентира в правилната посока на развитие и тип работа за всеки служител. Това неимоверно вдига продуктивността на служителя, екипа и организацията.
Намалено текучество
Когато организацията разполага с правилния набор от хора, това позволява да се създадат точните екипи и правилна организационна структура. Това води до намалено текучество, защото всеки чувства, че се намира на точното си място, като парче от пъзел.
Нашите партньори

Често задавани въпроси

EyeDetect+

Какво е основното приложение на EyeDetect+?
EyeDetect+ се използва за проверка на кандидати за работа и за провеждане на периодични тестове на настоящи служители. Може да се използва и за диагностично тестване при възникнал казус . Чрез тестовете, може да се установи, дали изследваното лице е участвало в кражба, измама, изнасяне на поверителна информация, пране на пари, подкупи, употреба на наркотици, насилствени престъпления, връзки с криминално проявени лица или организирана престъпност, злоупотреба със служебното положение и много други теми.
Кой извършва изследването?
Изследването се извършва от обучени и квалифицирани психолози, които са администратори на ЕyeDetect+. Изследванията се извършват при стриктно спазване на всички професионални и етични стандарти и норми.
Кой има достъп до личните данни и кой получава резултатите от изследването?
Личните данни на изследваните лица се администрират съгласно регулацията GDPR и приложимото законодателство. Резултатите от теста се третират като конфиденциална информация и се представят само на организацията заявител.
Колко време отнема теста?
Тестът EyeDetect+ отнема 20 минути за еднотематични тестове и 45 минути за тестове за многотематични тестове.
За кого е предназначен Eye Detect +?
За всяка организация, която иска да наеме най-подходящите служители. Eye Detect + е удачен избор за инструмент при възникнал казус, като допълнение може да се използва и полиграф. Агенциите по света ползват Eye Detect + и при провеждане на разследвания или тестване на настоящите служители.